הסרט על דביר

הוכן על ידי יואב אליצור לטקס יום הזיכרון היישובי בעפרה, תשע"ט